publicidade hoxe

Licítase a redacción dos proxectos de sendas peonís e carrís bici nas estradas autonómicas da comarca do Salnés

A Xunta de Galicia licita hoxe un contrato destinado a analizar os treitos de estradas autonómicas da comarca do Salnés nos que resulta conveniente desenvolver sendas peonís ou vías ciclistas en estradas de titularidade autonómica para fomento da mobilidade sostible. O goberno autonómico inverterá máis de 100.000 € na redacción do estudo, no que se proporán actuacións concretas que favorezan os desprazamentos a pe ou en bicicleta. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas utilizará o produto destes traballos para programar un investimento de máis de 28 millóns de € de fondos europeos que o presuposto comunitario 2014-2020 destina ao fomento da mobilidade sostible en Galicia.

Este contrato enmárcanse nun conxunto de actuacións que a Consellería de Medio Ambiente está a desenvolver para impulso das formas de transporte menos contaminantes, das que se derivarán importantes melloras medioambientais ao reducir a pegada de carbono.

O departamento que dirixe Ethel Vázquez está a traballar no só na adopción de medidas que favorezan a utilización do transporte colectivo (como a execución de aparcadoiros disuasorios) ou de medios de transporte público (mediante o plan que está a desenvolver para implantación do transporte metropolitano na área das principais cidades), senón tamén acometendo melloras na rede viaria que faciliten a migración cara os desprazamentos en bicicleta ou peonís.

Mediante o estudo que hoxe se licita se analizará a situación actual en relación ás sendas peonís e/ou ciclistas na rede de estradas autonómica, e se proporán actuacións concretas para favorecer unha mobilidade urbana e interurbana mais sostibles.

De xeito especial, analizarase a execución de sendas que permitan unha conexión urbana – rural para evitar a utilización do vehículo privado de curto e medio percorrido. Ordenando os distintos modos de transporte mellorarase ademais a seguridade viaria, estabilizando a circulación con velocidades mais homoxéneas e menores interferencias entre os distintos usuarios das estradas.

A área de estudio centrarase na comarca do Salnés, formada polos seguintes concellos: A lla de Arousa, Cambados, Meaño, Meis, O Grove, Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa, polo que o contratos licitado no día de hoxe suporá un beneficio para os máis de 93.500 habitantes desta comarca pontevedresa.

O orzamento de licitación deste contrato de servizos, IVE incluído, será de 102.943,88 €, e o prazo para a redacción dos estudos iniciais e dos posteriores proxectos será de 12 meses.

Ademais deste contrato, a consellería licita tamén no día de hoxe outro estudos para identificación de sendas na comarcas do Salnés, ao que hai que engadirlles os xa licitados para as de Vigo, A Coruña e Bergantiños. A estes contratos se engadirán nos próximos días os estudos correspondentes noutras dúas comarcas galegas.

As áreas de estudo foron seleccionadas tendo en conta o resultado dunha análise multicriterio na que se valoraron, para cada comarca galega, a poboación, a lonxitude da rede autonómica e dos treitos urbanos de estrada, e os incidentes rexistrados nos últimos anos nos que se viron involucrados peóns.

Traballos a desenvolver mediante o contrato

O contrato que hoxe licita a Axencia Galega de Infraestruturas comprenderá dúas actuacións diferenciadas: en primeiro lugar, realizarase un estudo inicial de identificación de sendas na comarca do Salnés, no que se analice a situación actual na área de estudo en relación ás sendas peonís e/ou ciclistas e se propoña a realización de actuacións concretas para resolver a problemática que poida detectarse; en segundo lugar, redactarase un proxecto construtivo no que se desenvolverán as actuacións identificadas coma necesarias.

O estudo inicial de identificación de sendas centrarase en relacionar os focos de atracción de peóns e/ou ciclistas (incluíndo focos de tipo comercial, sanitario, relixioso, deportivo, lúdico, industrial, residencial,…) cos seus puntos de xeración correspondentes (fundamentalmente residenciais). A continuación, deduciranse as rutas peonís e/ou ciclistas que os deberían de unir, identificando aquelas xa existentes, as xa planificadas, e outras onde podería ser necesario executar algún tipo de senda.

A continuación, realizarase unha análise comparativa da oportunidade de executar cada un dos treitos de senda identificados, para xerarquizar a proposta de actuación. Para apoiar o sistema de selección, incluirase unha estimación dos obxectivos a acadar coas actuacións propostas, segundo os indicadores que estableza a administración.

Finalmente, redactaranse un proxecto de construción no que se definirán as obras a acometer nos treitos de sendas identificados como necesarios. Co fin de favorecer a integración paisaxística e ambiental das sendas, na redacción dos proxectos de construción aplicaranse criterios para a súa correcta integración no territorio.

Outras actuacións da CMATI para fomento da mobilidade sostible

Galicia acolle un territorio caracterizado por unha elevadísima dispersión da poboación, o que deriva na existencia de gran cantidade de estradas. Ademais, os bordes das infraestruturas viarias teñen servido no pasado en Galicia como apoio ao crecimiento dos núcleos de poboación, o que ten favorecido a utilización indiscriminada dos vehículos privados, mesmo para desprazamentos de curto percorrido.

A Consellería de Medio Ambiente está actualmente a desenvolver diversos programas cos que se pretende favorecer a sostibilidade ambiental, reducindo a utilización dos vehículos privados, tanto mediante o fomento do transporte colectivo ou público coma coa execución de infraestruturas que favorezan a utilización de formas alternativas de transporte, menos contaminantes, coma as que se desenvolverán a raíz do estudo que hoxe se licita.

No capítulo de fomento do transporte do transporte público interurbano a consellería ten xa implantados ou está a desenvolver plans de transporte metropolitano nas principais cidades, que teñen incrementado de xeito definitivo a utilización destes modos de transporte, ao reducir os custes do transporte.

Para favorecer a utilización compartida dos vehículos fronte ao uso individual, a consellería, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, ten previsto executar varios aparcamentos disuasorios. Na provincia de Pontevedra, está a executar dous aparcamentos en localizacións próximas ao corredor do Morrazo (un en Broullón e outro en Domaio, no Concello de Moaña), unha das principais infraestruturas viarias da provincia.

Ademais, nos últimos anos, o departamento de Infraestruturas ten executado varias obras de construción de carrís para uso peonil e ciclista, coma a levada a cabo no entorno da ponte da ría de Arousa. Esta actuación, na que se inverteron mais de 11 M€, permitiu a diferenciación de zonas destinadas aos distintos usos, favorecendo a circulación de peóns e bicicletas.

Con estas actuacións, o executivo autonómico pretende fomentar prácticas e comportamentos mais respectuosos co medio ambiente, facilitando ou facendo posible a circulación en condicións de maior seguridade para o conxunto dos usuarios.

5 de xaneiro de 2015 | 12:20 • Sen comentarios

Comentarios pechados.