publicidade hoxe

Política de Publicación

Noticieirogalego.com é un xornal dixital que se nutre de información aportada por distintos organismos como son as consellerías, deputacións, concellos, asociacións culturais, empresariais, musicais e deportivas, etc.

Todos os datos que se recollen nas novas publicadas corresponden á información proporcionada por ditos entes, polo que noticieirogalego.com non se responsabiliza do contido dos artigos que se publican.

As colaboracións publicadas nas que se recollen entrevistas, reportaxes, artigos de opinión, etc. aparecerán asinadas polo seu autor, quen declara coa súa sinatura a súa responsabilidade.

O idioma que utiliza noticieirogalego.com é o galego, aínda que poderán aparecer outros idiomas no caso de que o ente emisor remitise dita información noutra lingua, podendo ser sometida á tradución automática polo tradutor oficial da Xunta de Galicia.

Para calquera suxestión, poderá contactar con nós no enderezo electrónico noticieiro@noticieirogalego.com